Algemene voorwaarden

De website www.dblv.be wordt u aangeboden door Garage De Blauwe Vogel bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te Begoniastraat 6 B 9810 Nazareth, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0428205708.

De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden

Toepasselijke bepalingen
De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door  de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Financiering
In geval de koper beroep doet op een financiering dient deze de verkoper hiervan in te lichten en  zal deze hiervan op de bestelbon melding maken. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:

de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in   kennis te stellen van de weigering van de financiering;
het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden.

In dat geval zal het voorschot onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3, alinea 4 hieronder

Leveringsdatum
De leveringstermijn is minimaal twee weken.  De verkoper zal in de mate van het mogelijke de uiterste leveringsdatum  vermelden op de bestelbon. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt deze nageleefd, met een maximale afwijking van 50 % van de voorziene leveringstermijn vanaf de dag na ondertekening van de bestelbon.

Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de vijftien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 5 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250,00. In het kader van een verkoop met BTW over de marge gebeurt de berekening van 5 % op het bedrag BTW over de marge inbegrepen. Vanaf de betekeningen van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

Plaats van Levering
De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.

Garantie voor verkoop aan privé-personen (consumenten)
1 De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.

2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.

3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering

4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor nieuwe voertuigen en nog niet ingeschreven voertuigen bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk en op haar kosten.

7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.

9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

Eigendoms- en risico-overdracht
De eigendomsoverdracht vindt pas plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de koopprijs aan de verkoper. De risico’s m.b.t. het voertuig en overige verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering ervan.

Betaling
De totale prijs of het saldo ervan wordt via bankcheque of overschrijving betaald voorafgaandelijk aan de  levering of voorafgaandelijk aan de overeengekomen leveringsdatum, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling.
De voertuigen of overige verkocht goederen of diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Behoudens afwijkende overeenkomst wordt pas geleverd na integrale betaling op rekening van de verkoper.

Bij laattijdige betaling van de factuur zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn, meer een conventionele schadevergoeding van 10 % op de factuurprijs, met een minimum van €250,00.

Overname van een voertuig
Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden nageleefd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

Geschillen
In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Onderhavig verkoopscontract en garantieovereenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van Garage De Blauwe Vogel bvba zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst